Skip to content

گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

دکتر هادی عبداله‌زاده سنگرودی

سمت: رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

تلفن: 01134556021

داخلی: 348 


دکتر کمیل بوستانی

سمت: کارشناس امور پژوهشی و قراردادهای گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

داخلی: 348


قنبر عسکری

سمت: کارشناس امور کارآموزی و کارگاه‌های گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

داخلی: 429