Skip to content

نشست با نمایندگان صاایران و نمایندگان صنایع شهید فهمیده

با توجه به هماهنگی صورت گرفته توسط معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه با مدیران شرکت صاایران و نمایندگان صنایع شهید فهمیده در پنجمین روز هفته پژوهش در روز چهارشنبه مورخ 97/09/28 نشستی بین اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق روسای دانشکده ها و مدیران گروه برگزار گردید و در این جلسه اعضای هیات علمی توانمندیهای خود را ببان نموده و در ادامه بحث و تبادل نظر بین طرفین انجام گرفت.