Skip to content

فرم ها

فرم ها

فرم های وام


فرم های آموزشی

فرم های آموزشی مقطع کارشناسی

فرم های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد


(تذکرات بسيار مهم برای دانشجويان آماده دفاع )

تذکر 1:

ثبت نام در پايگاه ثبت اطلاعات پايان نامه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران (IRANDOC) و گرفتن پرينت از آن به منظور درج کدرهگيری و تاييد توسط مدير آموزش علاوه بر تکميل فرم های مربوطه (قابل دانلود) الزامی است.

تذکر 2:

راهنماي آماده نمودن سی دی پايان نامه ارشد مطالعه گردد و مطابق شرايط  ذکر شده سی دی تحويل داده شود.


فرم های پایان نامه


فرم های پژوهشی


فرم های شاهد و ایثارگر


فرم های کارآموزی


فرمهای مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

فرم درخواست جذب عضو هیات علمی