Skip to content

وضایف معاونت آموزشی و پژوهشی

وضایف معاونت آموزشی و پژوهشی

درراستای تحقق اهداف، مهم ترین وظیفه آموزشی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه عبارتند از :

 • فراهم سازی امکانات جذب هیأت علمی جدید با کیفیت مطلوب در دانشکده ها، به منظور اصلاح شاخص دانشجو به استاد و کاهش تعداد اساتید مدعو.
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری برای استفاده بهینه از اعضای موجود هیأت علمی و ارتقاء توان علمی آنها.
 • زمینه سازی و تلاش در جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان در کلیه مقاطع.
 • توجه ویژه به شناسایی، هدایت و پرورش دانشجویان ممتاز.
 • برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز بصورت سالیانه.
 • برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمیته های منتخب آنها.
 • تلاش در زمینه به کارگیری تکنولوژیهای نوین در آموزش.
 • بهبود و اجرای نظام حق التدریس.
 • اجرای روند ارزشیابی اساتید.
 • زمینه سازی و تلاش در جهت جذب ورودی های برتر (استعدادهای درخشان) در کلیه مقاطع.
 • تلاش در جهت هماهنگ سازی دانشکده ها و گروه ها در زمینه اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی و سوق دادن آنها به سمت قانونمندی هرچه بیشتر.
 • تلاش در جهت روزآمد سازی فعالیت های آموزشی در دانشکده ها و بخش های ستادی تابعه معاونت آموزشی.
 • هدایت دانشکده ها در امر بازنگری متون و برنامه های درسی.
 • زمینه سازی و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع مافوق در زمینه اصلاح و بهبود ساختار در بخش های تابعه معاونت آموزشی به منظور افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان و رسیدن به گردش کارهای بهینه.
 • برنامه ریزی و زمینه سازی جهت ارائه دوره های آموزشی آزاد و برگزاری آزمون های مختلف برای سازمانها متقاضی به منظور افزایش درآمدها.
 • برنامه ریزی و زمینه سازی گسترش دوره های دانشگاه در مقاطع تحصیلات تکمیلی.
 • برنامه ریزی و زمینه سازی و تلاش در جهت بهینه نمودن دوره تحصیل دانشجویان در کلیه مقاطع و جلوگیری از افزایش ظریب ماندگاری دانشجو.
 • تلاش در جهت توجیه و افزایش آگاهی اساتید و دانشجویان نسبت به سیاستهای آموزشی دانشگاه، آیین نامه ها و ....
 • زمینه سازی لازم جهت اجرای دستور العمل ها و بخشنامه های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه.
 • تلاش در جهت حمایت های مالی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دراجرای موفق پایان نامه های کاربردی.

برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم در جهت ایجاد و افزایش انگیزه دانشجویان در پرداختن به فعالیت های تحصیلی و ارتقاء وضعیت تحصیلی آنها.

اهم وظایف دفتر امور پژوهش:

الف ـ ترغیب دانشکده ها برای به اجرا درآوردن برنامه پژوهشی و جذب بودجه های مصوب

ب ـ کنترل پروژه برای قراردادهای پژوهشی، تالیف و ترجمه کتاب با هدف تسریع در به انجام رساندن پژوهش ها

ج ـ کارشناسی در فعالیت های پژوهشی از طریق گردش امور از گروه ها، شوراهای پژوهشی دانشکده ها

د ـ نظارت مستمر بر فعالیت های پژوهشی

هـ ـ اعزام اعضاء هیئت علمی جهت ارائه مقاله در کنفرانس ها و فرصت مطالعاتی داخل و خارج

و ـ تشویق اعضاء هیئت علمی در مورد تولید دانش و چاپ مقالات در مجلات

ز ـ تعمیم امور پژوهش در سطح دانشگاه

ح ـ ایجاد تسهیلات جهت کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ط ـ ایجاد فضای پژوهشی گروهی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات برای به اجرا درآوردن طرحهای متمرکز

ی ـ جهت دادن پژوهشگران برای انجام فعالیت های پژوهشی در موضوعات مختلف و متنوع با ایجاد محورهای تحقیقاتی و گروه های پژوهش مدار

ک ـ تعیین اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی با توجه به سوابق پژوهشی

 

سایر سر فصل فعالیت های پژوهشی امور پژوهش به شرح ذیل می باشد:

پروژه های تحقیقاتی دانشگاه:

- قراردادهای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

- قراردادهای پژوهشی با حوزه امور پژوهش دانشگاه

- قراردادهای آزمایشگاههای تحقیقاتی

- قراردادهای تالیف و ترجمه کتاب

- ماموریت های علمی داخل و خارج از کشور

- فرصت مطالعاتی

- برگزاری همایش های علمی در دانشگاه علم و فناوری مازندران