Main Content

معاونت

مرکز رشد واحدهای فناور

آزمایشگاه مرکزی

امور پژوهش و فناوری

مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی

گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

کارکنان

چارت سازمانی

وظایف و اختیارات

معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

1